Informace o nás

Spolek přátel Domova Jitřenka vznikl transformací Občanského sdružení na podporu zdravotně-sociálních služeb a aktivit v regionu Opočensko dne 14.4.2014.

 

 

Základními cíli spolku je zejména:

·              
hájit zájmy seniorů v  Domově Jitřenka a v lokalitě Opočno, napomáhat  řešení specifických problémů seniorů, umožnit jim aktivně a smysluplně žít v prostředí  domova Jitřenka tak, aby i jejich stáří plynulo radostně a důstojně

·              
organizovat kulturní a vzdělávací programy a akce, směřující k integraci  seniorů, ohrožených sociálním vyloučením v  Opočně 

·              
příprava a organizace volnočasových a klubových aktivit pro seniory v Opočně

·              
příprava  a organizace sportovních, rekreačních a rekondičních činností pro seniory v Opočně

·              
získávání prostředků a zdrojů na podporu činnosti Domova pro seniory Jitřenka a aktivit pro seniory v Opočně

·              
spolupráce  s dalšími organizacemi pracujícími na stejných nebo podobných principech a projektech

·              
napomáhat rozvoji sebevzdělávání a zdraví seniorů v Opočně, ale i vzdělávání  a  péči o  zdraví všech profesí, které pracují v Domově Jitřenka

·              
působit svojí činností k pozitivnímu vnímání seniorů a problematiky stáří obecně u veřejnosti i profesionálních pracovníků v sociálních a zdravotních službách, posílit mezigenerační solidaritu a občanské soužití v  Opočně, prosazovat principy  mezigenerační pomoci a úcty.


 

Hlavní činnosti spolku je:

·        
Podporovat seniory v jejich začleňování do místní komunity prostřednictvím přípravy a realizace projektů, které jsou zaměřené na prevenci vzniku a šíření sociálně negativních jevů

·        
Podporovat Domov pro seniory Jitřenka v jeho činnosti, zejména podporovat odborné kompetence a  vzdělanost zaměstnanců

·        
Podporovat klienty Domova pro seniory Jitřenka v Opočně a seniory v Opočně v rozvoji jejich schopností, kompetencí a podporovat jejich důstojných život v komunitě

·          
Vyhledávání a zprostředkování dobrovolníků, ochotných působit v Domově pro seniory Jitřenka a ochotných podílet se na zajišťování seniorských aktivit v Opočně

·        
Zlepšování informovanosti veřejnosti o činnosti Domova pro seniory Jitřenka, prevence vzniku předsudků a negativních představ o seniorech

·        
Podpora různých forem integrace seniorů

·        
Pomoc při zajištění kompenzačních a rehabilitačních pomůcek seniorům v Domově pro seniory Jitřenka

 

 

Vedlejší (doplňkovou) činností spolku je:

·        
Pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, konzultací určených pro zaměstnance, organizace, fyzické a právnické osoby působící ve zdravotnictví a sociálních službách

·        
Pořádání  kulturních, sportovních, výchovných a vzdělávacích a volnočasových aktivit seniorům


 

 

 

Historie projektu

Spolek vznikl v roce 2014 jako návazná iniciativa na Občanské sdružení na podporu zdravtně-sociálních služeb a aktivit vregionu Opočensko po změně Občanského zákoníku  za účelem podpory a zkvalitnění stávajících sociálních a  zdravotních služeb, saturace chybějících a nedostačných kompenzačních pomůcek úpro obtížně pohyblivé a imobilní klienty domova pro seniory,  k řešení nedostatečných financí na podporu ergoterapeutických, kulturních  a aktivizačních činností obyvatel domova pro seniory, nedostatku financí na školící aktivity pro zaměstnance domova apod.