Proč a pro koho tady jsme

 


STANOVY


SPOLKU PŘÁTEL DOMOVA JITŘENKA


 


 


Čl.1


Název a sídlo


 

Spolek přátel Domova Jitřenka,
IČO: 22839496, má své sídlo v Opočně, Tyršova 683, PSČ 517 73


Čl.2


Charakter spolku


 

Spolek sdružuje osoby, které jsou jakýmkoli způsobem spojeny s činností Domova pro seniory Jitřenka v Opočně, činnost domova podporují nebo s cíli spolku sympatizují.


Čl.3


Základní cíle činnosti


 

Základními cíli spolku je zejména:

·              
hájit zájmy
seniorů v  Domově Jitřenka a v lokalitě Opočno, napomáhat  řešení specifických problémů seniorů, umožnit jim aktivně a smysluplně žít v prostředí 
domova Jitřenka tak, aby i jejich stáří plynulo radostně a důstojně,

·              
organizovat kulturní a vzdělávací programy a akce, směřující k integraci  seniorů, ohrožených sociálním vyloučením v  Opočně 

·              
příprava a organizace volnočasových a klubových aktivit pro seniory v Opočně,

·              
příprava  a organizace sportovních, rekreačních a rekondičních činností pro seniory v Opočně

·              
získávání prostředků a zdrojů na podporu činnosti Domova pro seniory Jitřenka a aktivit pro seniory v Opočně,

·              
spolupráce  s dalšími organizacemi pracujícími na stejných nebo podobných principech a projektech,

·              
napomáhat rozvoji sebevzdělávání a zdraví seniorů v Opočně, ale i vzdělávání  a  péči o  zdraví všech profesí, které pracují v Domově Jitřenka

·              
působit svojí činností k pozitivnímu vnímání seniorů a problematiky stáří obecně u veřejnosti i profesionálních pracovníků v sociálních a zdravotních službách,
posílit mezigenerační solidaritu a občanské soužití v  Opočně, prosazovat principy  mezigenerační pomoci a úcty.


Čl.4


Formy činnosti spolku

     Hlavní
činnosti spolku je:

·        
Podporovat
seniory v jejich začleňování do místní komunity prostřednictvím přípravy a realizace projektů, které jsou zaměřené na prevenci vzniku a šíření sociálně negativních
jevů

·        
Podporovat Domov pro seniory Jitřenka v jeho činnosti, zejména podporovat odborné kompetence a  vzdělanost zaměstnanců

·        
Podporovat klienty Domova pro seniory Jitřenka v Opočně a seniory v Opočně v rozvoji jejich schopností, kompetencí a podporovat jejich důstojných život   komunitě

·          
Vyhledávání a zprostředkování dobrovolníků, ochotných působit v Domově pro seniory Jitřenka a ochotných podílet se na zajišťování seniorských aktivit v Opočně

·        
Zlepšování informovanosti veřejnosti o činnosti Domova pro seniory Jitřenka, prevence vzniku předsudků as negativních představ o seniorech

·        
Podpora různých forem integrace seniorů

·        
Pomoc při zajištění kompenzačních a rehabilitačních pomůcek seniorům v Domově pro seniory Jitřenka


Vedlejší (doplňkovou) činností spolku je:

·        
Pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, konzultací určených pro zaměstnance, organizace, fyzické a právnické osoby působící ve zdravotnictví a sociálních službách

·        
Pořádání  kulturních, sportovních, výchovných a vzdělávacích a volnočasových aktivit seniorůmČl.5


Členství ve spolku

1)    Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky výkonnou radou.

2)    Člen  spolku má právo:

·       Účastnit se valné hromady

·       Volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů

·       Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

·       Podílet se na praktické činnosti spolku

3)   Člen spolku má povinnost:

·       Dodržovat  stanovy, plnit usnesení orgánů spolku

·       Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy  spolku

·       Účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

4)   Členství ve spolku zaniká:

·       Doručením písemného  oznámení člena o tom, že vystupuje ze spolku

·       Úmrtím člena spolku

·       Zánikem spolku

·       Vyloučením člena spolku valnou hromadou v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy

5)       Valná hromada může zvolit čestným členem každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně ukládají.

6)       Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do 3 měsíců od potvrzeného ukončení členství.
Čl.6


Organizační uspořádání


 

Strukturu spolku tvoří:

·        
Valná hromada

·        
Výkonný výbor


1)   Valná hromada - je nejvyšším orgánem spolku a schází se nejméně 1 x ročně, aby

·       Schválila stanovy  a změny stanov spolku

·       Zvolila výkonný výbor, příp.jej odvolala

·       Schválila rozpočet spolku předkládaný výborem

·       Schválila zprávu o činnosti a účetní uzávěrku za předešlý rok

·       Určila koncepci spolku a jeho cíle na další období

·       Rozhodla o vyloučení členů

·       Zvolila čestné členy spolku

·       Rozhodla o zániku spolku

Zasedání valné hromady svolává výkonný výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat valnou hromadu, pokud ho o to písemně požádá alespoň
1/3 členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána 2/3 většinou členů spolku. Stanovy spolku lze měnit 2/3 většinou
všech členů. Valná  hromada je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.

2)   Výkonná rada
- je výkonným orgánem spolku. Jménem výkonné rady jedná její předseda, popř.jiný pověřený člen výkonné rady. Předseda je statutárním orgánem spolku.
Výkonná rada rozhoduje o všech otázkách, které nespadají do výlučné pravomoci valné hromady. Rozhoduje prostou většinou hlasů členů výkonné rady. Výkonnou
radu svolává předseda.

Výkonná rada dále:

·       Řídí činnost spolku

·       Rozhoduje o přijetí žadatele za člena spolku

·       Projednává všechny otázky v působnosti spolku a rozhoduje o skutečnostech, které nespadají do výlučné pravomoci valné hromady

·       Rozhoduje o otázkách hospodaření spolku a odpovídá za řádné vedení účetnictví spolku

·       Volí a odvolává předsedu výkonné rady

·       Vede seznam členů spolku

·       Rozhoduje o závazných dokumentech spolku s výjimkou Stanov

Výkonná rada je tříčlenná. Členem výkonné rady může být člen spolku  starší 18 let. Členy výkonné rady volí valná hromada. Volební období výkonné rady trvá 3 roky. Členství ve výkonné radě zaniká uplynutím volebního období, dobrovolným odstoupením člena výkonné rady, odvoláním valnou hromadou.

Po zvolení valnou hromadou volí členové výkonné rady prostou většinou svých hlasů ze svého středu předsedu. Předseda může ze své funkce odstoupit či může být prostou většinou hlasů výkonnou radou odvolán. Jednání výkonné rady se může zúčastnit každý člen sdružení, který o to projeví zájem.


Čl.7


Územní jednotky spolku

Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.


Čl.8


Hospodaření sdružení


 

1)   Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2)  K nakládání s majetkovými hodnotami do výše 10.000,-Kč jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3)   Příjmy spolku tvoří:

·        
Příspěvky členů (pokud je valná hromada na určitý rok odsouhlasila)

·        
Dary

·        
Příspěvky a dotace státních orgánů

·        
Příspěvky, dotace a  granty jiných organizací a subjektů

·        
Majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku

·        
Výnosy z majetku spolku

·        
Příjmy z doplňkové činnosti spolku

4)   
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku, uvedených v čl.3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl.4 těchto Stanov.

5)   
Kontrolu hospodaření provádí valná hromada, které každoročně předkládá zprávu o hospodaření výkonná rada spolku.


Čl.9


Způsob majetkového 
vypořádání při zániku sdružení


 

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na Domov pro seniory Jitřenka v Opočně.

Tyto stanovy, včetně změny názvu, byly schváleny a přijaty na valné hromadě Sdružení na podporu zdravotně sociálních služeb a aktivit v regionu Opočensko dne 4.3.2014.Usněsením Krajského saoudu v Hradci Královézapsány 14.4.2014.